Geguritan “Aja Cakar-Cakaran”

11 January 2024 | 46 kali
Geguritan By : Suwarsidi S. Pd

ꦒꦼꦒꦸꦫꦶꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦺꦱꦸꦮꦂꦱꦶꦢꦶ꧇

꧋ꦲꦗꦕꦏꦂꦕꦏꦂꦫꦤ꧀꧉

ꦕꦲ꧀ꦧꦺꦴꦕꦲꦃ꧈ꦲꦗꦕꦏꦂꦕꦏꦂꦫꦤ꧀

ꦉꦧꦸꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦥꦠ?

ꦫꦼꦧꦸꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦼꦂꦩꦺꦏꦫꦺꦠ꧀ꦲꦥꦮꦠꦸꦣꦏꦺꦴꦤ꧀?

ꦧꦫꦁꦏꦁꦱꦼꦥꦺꦭꦺ꧈

 

ꦢꦼꦭꦼꦁꦔꦼꦏꦲꦺ꧈

ꦧꦺꦴꦕꦃꦒꦼꦣꦺꦒꦼꦣꦺꦥꦣꦕꦏꦂꦕꦏꦂꦫꦤ꧀ꦱꦒꦼꦊꦩ꧀ꦩꦺ꧈

ꦢꦼꦭꦼꦁꦔꦼꦤ꧀ꦏꦲꦺ꧈

ꦕꦃꦒꦼꦣꦺꦒꦼꦣꦺꦥꦣꦕꦏꦂꦕꦏꦂꦫ꧀ꦫꦤ꧀ꦲꦺꦱꦸꦏ꧀ꦲꦮꦤ꧀ꦱꦺꦴꦫꦺ꧈

ꦲꦤ꧀ꦠꦼꦩ꧀ꦲꦤ꧀ꦠꦼꦩꦤ꧀꧈ꦡꦸꦡꦸꦏ꧀ꦡꦸꦡꦸꦏ꧀ꦏꦤ꧀꧈ꦒꦼꦧꦸꦒ꧀ꦒꦼꦧꦸꦒ꧀ꦒꦤ꧀꧈

ꦮꦸꦱꦤꦫꦲꦶꦤꦺꦥꦠꦶꦁꦕꦼꦭꦺꦴꦫꦺꦁ꧈ꦥꦶꦥꦶꦲꦧꦸꦃ꧈ꦧꦡꦸꦏ꧀ꦉꦩꦸꦏ꧀

ꦩꦽꦶꦥꦠ꧀ꦠꦺꦭꦩꦸꦂꦥꦶꦏꦶꦂꦫ꧀ꦫꦤꦺꦏꦸꦮꦸꦂ꧈

 

ꦕꦃꦧꦺꦴꦕꦃꦲꦗꦕꦏꦂꦕꦏꦂꦫ꧀ꦫꦤ꧀

ꦏꦺꦤꦺꦢꦺꦴꦭꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦮꦲꦺꦱꦼꦭꦸꦏꦸꦱꦼꦭꦸꦏꦸꦧꦡꦺꦴꦏ꧀

ꦩꦽꦶꦥꦠꦩꦼꦭꦺꦴꦫꦺꦴꦏ꧀ꦱꦶꦤꦩ꧀ꦧꦶꦲꦤ꧀ꦢꦼꦭꦺꦴꦏ꧀

ꦧꦺꦴꦕꦃꦧꦺꦴꦕꦃꦒꦼꦣꦺꦥꦠꦶꦁꦥꦼꦭꦺꦴꦫꦺꦴꦏ꧀

ꦤꦶꦁꦲꦠꦶꦤꦺꦩꦼꦉꦩ꧀ꦠꦼꦩꦧꦸꦁꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁꦔꦺꦒꦮꦺꦲꦠꦶꦗꦉꦩ꧀

ꦲꦺꦴꦩꦃꦒꦼꦒꦸꦂꦫꦶꦠ꧀ꦠꦤ꧀꧇꧑꧑꧇꧑꧇꧒꧐꧒꧔

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *