ꦅꦧꦸꦏꦸ

3 February 2024 | 50 kali
Puisi By : Agus Budiono

꧁ꦅꦧꦸꦏꦸ꧂

Ibuku

ꦏꦂꦪꦾ꧇ꦤꦧꦶꦭꦄꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶꦤꦢꦺꦮꦤ꧀ꦠꦫꦶ

Karya: Nabila Agustina Dewantari

 

 

ꦄꦼꦔ꧀ꦏꦻꦴꦭꦃꦅꦧꦸꦏꦸ

ꦎꦫꦁꦧꦼꦂꦙꦱꦝꦭꦩ꧀ꦲꦶꦝꦸꦥ꧀ꦏꦸ

ꦱꦼꦠꦶꦪꦥ꧀ꦭꦔ꧀ꦏꦲ꧀ꦏꦸꦠꦼꦂꦰꦼꦭꦶꦥ꧀ꦝꦺꦴꦄꦝꦺꦴꦄꦩꦸ

ꦎꦃꦅꦧꦸ

ꦧꦼꦠꦥꦩꦸꦭꦶꦪꦥꦼꦫꦤ꧀ꦩꦸ

ꦧꦼꦂꦡꦫꦸꦃꦚꦮꦝꦼꦩꦶꦄꦤꦏ꧀ꦄꦤꦏ꧀ꦩꦸ

ꦅꦧꦸ

ꦏꦸꦧꦼꦂꦙꦚ꧀ꦗꦶꦥꦝꦩꦸ

ꦏꦼꦭꦏ꧀ꦏꦸꦧꦲꦒꦶꦪꦏꦤ꧀ꦝꦶꦫꦶꦩꦸ

*

 

ꦧꦶꦪꦺꦴꦝꦠꦥꦼꦔꦫꦁ꧇

ꦤꦧꦶꦭꦄꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶꦤꦢꦺꦮꦤ꧀ꦠꦫꦶ

ꦱꦶꦱ꧀ꦮꦶꦌꦩ꧀꧈ꦠꦺ꧈ꦌꦱ꧀꧈ꦌꦤ꧀꧈꧇꧒꧇ꦩꦒꦼꦠꦤ꧀

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *